X

APC heeft succesvol klacht over dwang richting Wlz ingediend

20 mei 2021

In januari jongstleden hebben wij een officiële klacht ingediend bij de NZa over het door zorgverzekeraars op oneigenlijke gronden overhevelen van mensen met ALS/PSMA/PLS vanuit de Zvw naar de Wlz. We hebben een kopie van deze klacht gestuurd aan de Minister van VWS en aan alle fractievoorzitters van de politieke partijen in de Tweede Kamer.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat toezicht houdt op de zorgmarkt in Nederland, zowel op zorgaanbieders als verzekeraars.

De Wlz heeft nadelen t.o.v. de Zvw, naast individuele voordelen. In de Zvw geldt er geen bovengrens voor zorg, in de Wlz wel. Ook kan de eigen bijdrage in de Wlz fors hoog uitvallen. Die bijdrage is afhankelijk van de geïndiceerde zorg, niet van afgenomen zorg, en eigen inkomen. Dat kan tot hoge maandelijkse eigen bijdragen leiden. De Wlz is levenslang, overstappen naar Zvw kan dan niet meer.

Wat is al gebeurd na klacht  

Op basis van deze klacht zijn de hierna volgende zaken in gang gezet.

  • De SP en de PvdA hebben Kamervragen gesteld aan de Minister van VWS over deze klacht. Wij hebben overleg hierover gehad met de beide partijen.
  • De Minister heeft deze Kamervragen inmiddels beantwoord. Wij gaan nog in overleg met de SP en de PvdA over deze beantwoording.
  • De NZa heeft onze klacht in behandeling genomen. Wij hebben overleg over de klacht gehad met de NZa en dossiers aangeleverd ter ondersteuning van de klacht.
  • Daarop heeft de NZa besloten om met een tweetal zorgverzekeraars in gesprek te gaan over de gehanteerde methode om ALS-patiënten op oneigenlijke gronden over te hevelen van de Zvw naar de Wlz. Daarbij waren twee zaken voor de NZa van belang: het is verboden om patiënten onder dwang over te hevelen en de zorgverzekeraars hebben een informatie plicht om dat duidelijk te maken. Door patiënten niet hierover te informeren, voldoen zij niet aan deze informatie plicht. Daarnaast heeft iedere zorgverzekeraar een zorgplicht. Die wordt op deze manier ook niet juist uitgevoerd.

De stand van zaken nu

De NZa gaat een formele reactie sturen naar een tweetal zorgverzekeraars. Zij hebben ons gevraagd om de dossiers die wij hebben aangeleverd te mogen gebruiken. Die toestemming is er, in overleg met de betrokkenen.

Wij gaan in overleg met de SP en de PvdA over de beantwoording van de Kamervragen door de Minister. De antwoorden moeten, ons inziens, namelijk beter en meer inhoudelijk.

Oproep

Het bestuur van APC wil graag weten of meer leden met dit probleem te maken hebben. Wanneer de indicatie door je zorgverzekeraar in twijfel wordt getrokken of als je zorgverzekeraar er op aandringt om naar de Wlz overgeplaatst te worden, laat het ons weten! Hoe meer dossiers wij kunnen aanleveren aan de NZa hoe beter. Er is nu aandacht voor, dus help ons dit probleem aan te pakken.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid