X

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid

Instanties en regelingen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet vormen samen de basis van het Nederlandse zorgstelsel.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo. 

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben, zoals:

 • een boodschappendienst;
 • een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje);
 • maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen en hulpvormen die op de leefsituatie en gezondheid van de persoon zijn afgestemd, zoals:

 • individuele begeleiding;
 • huishoudelijke hulp: opruimen en schoonmaken;
 • aanbouw van de woning;
 • aanpassingen in de woning, zoals een traplift, verbreding van deuren of het wegnemen van obstakels in de woning;
 • toilet- en badkamer voorzieningen;
 • antislip douche en een speciale douchezit;
 • dagbesteding;
 • personenalarmering.

Bij bepaalde maatwerkvoorzieningen is een eigen bijdrage van toepassing en is er altijd een keuze mogelijk tussen de financieringsvorm zin en pgb.

Vervoersvoorzieningen

Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat burgers weer in staat worden gesteld om zich te verplaatsen en zo kunnen deelnemen aan de samenleving. Je kunt dan denken aan:

 • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi;
 • aanpassing van de auto;
 • een scootmobiel;
 • een rolstoel;
 • vergoeding voor vervoer (per eigen auto);
 • een parkeerkaart voor gehandicapten.

Voor deze zorg kan een eigen bijdrage gelden.

Jeugdwet

De Jeugdwet biedt financiële bijdragen en mogelijkheden voor gezinnen met een zieke ouder. Kijk bij de Wegwijzer bij Straks en kies ‘Partner, mantelzorg en gezin’.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Een basisverzekering is verplicht voor iedereen die in Nederland woont. Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten, waaronder ook:

 • ziekenvervoer;
 • bepaalde hulpmiddelen, zoals een kunstgebit of gehoorapparaat;
 • persoonlijke verzorging en verpleging via de wijkverpleegkundige;
 • persoonsalarmering.

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw.

Er geldt dan geen eigen bijdrage voor deze zorg thuis. Ook het eigen risico geldt niet voor deze zorg.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht in de nabijheid nodig hebben. Om de zorg aan te vragen kan contact worden opgenomen met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als een verzekerde een Wlz-indicatie heeft dan is verpleging en verzorging thuis maar ook in bijv. een verpleeghuis onderdeel van de zorg vanuit de Wlz.  

Hierbij geldt een eigen bijdrage. 

De Wlz kent verschillende leveringsvormen voor zorg thuis.

 • Volledige pakket thuis (vpt)
 • Modulair pakket thuis (mpt)
 • Persoonsgebondenbudget (pgb)

Een combinatie van mpt en pgb is ook mogelijk.

Zie ook wegwijzer langdurige zorg thuis

Financieringsvormen zin en pgb

Zorg in natura (zin)

Zorg in natura (zin) is zorg van een zorgaanbieder waarmee jouw gemeente of zorgkantoor een contract heeft. De gemeente en zorgverzekeraar maken afspraken met de leveranciers en zorgaanbieders en betalen hen rechtstreeks.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Met een persoonsgebonden budget (pgb) krijg je een geldbedrag om zelf zorg in te kopen. Een verzekerde kan met een pgb zelf zorgaanbieders kiezen en met hen een overeenkomst afsluiten. 

Om na te gaan of het zelf organiseren van zorg met een budget bij je past, heeft de rijksoverheid een zelfcheck ontwikkeld.

Bedenk dat bij een pgb een clientondersteuner ook kan ondersteunen. Het pgb is mogelijk in alle bovenstaande wetten, maar met verschillende regelingen. De vereniging Per Saldo geeft algemene informatie, advies en ondersteuning, training en voorlichting aan budgethouders én aan professionals. Zij leggen wetten en regels uit aan hun achterban, ondersteunen budgethouders bij het omgaan ermee en pleiten voor betere, eenvoudiger regelgeving.

Ik vind het complex en heb hulp nodig

Heeft u zorg nodig voor uzelf? En wilt u hier meer over weten? Op Regelhulp vindt u informatie die voor u belangrijk kan zijn.  Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt en denkt met je mee over zorg en ondersteuning: wat past bij jou, welke keuzes kan je maken? Ook de maatschappelijk werker van het ALS-behandelteam en een mantelzorgmakelaar kunnen je hiermee helpen.

Meer informatie 

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid