X

Een ALS-protocol voor de Wmo

27 mei 2022

Eén compleet pakket hulpmiddelen dat direct na de diagnose ALS in zijn geheel wordt goedgekeurd en vervolgens wordt geleverd wanneer dat nodig is. Dat is de kern van het ALS-protocol dat de ALS patiëntenvereniging aan alle 345 Nederlandse gemeenten heeft gestuurd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) omarmt dit initiatief en adviseert gemeenten het protocol te gebruiken. Het maakt de uitvoering van de Wmo voor gemeenten efficiënter én goedkoper. Mensen met ALS, PSMA of PLS krijgen hun hulpmiddelen sneller en dat bespaart hun veel leed.

Johan Meijerhof, lid van de patiëntenadviesraad van de ALS patiëntenvereniging nam het initiatief tot dit protocol. Bij de patiëntenvereniging zijn vele misstanden bekend als het om de uitvoering van de Wmo gaat. “Bureaucratie en snelheid gaan niet goed samen”, legt Johan uit. “Sommige gemeenten nemen alle tijd om een advies van een ergotherapeut zelf te laten beoordelen. Gevolg is vaak dat een hulpmiddel al niet meer nodig is, als het er eindelijk komt. De situaties zijn vaak ronduit schrijnend. Daar willen we met het protocol een einde aan maken.” Je kunt het protocol hier vinden: www.alspatientenvereniging.nl/als-protocol/

Planning

De ALS patiëntenvereniging stuurde het protocol kort na de gemeenteraadsverkiezingen van maart naar alle gemeenten en naar de VNG. Gemeenten konden er zo bij de vorming van de nieuwe colleges van Burgemeester en wethouders rekening mee houden en het opnemen in het coalitieakkoord. “In augustus of september halen we het net op en kijken we welke gemeenten er wat mee gedaan hebben”, zegt Johan. Conny van der Meijden, bestuurslid Zorg bij de ALS patiëntenvereniging, voegt toe: “We verzamelen in een pilot de ervaringen van een aantal gemeenten met het protocol en koppelen dat terug. Zo ontstaat een protocol dat aan de praktijk is getoetst.”

Input ALS Centrum

APV legde Esther Kruitwagen, revalidatiearts van het ALS Centrum, het protocol voor. Zij reageerde positief en bracht haar kennis in. “Alles wat bijdraagt aan een snellere verstrekking van hulpmiddelen vanuit de Wmo, is zinvol. Punt van aandacht is de samenstelling van het hulpmiddelenpakket. Direct na diagnose is het niet mogelijk om exact aan te geven welke hulpmiddelen er voor een cliënt aan de orde zullen komen.”

Onderdeel van het protocol is dat er een Integraal Voorzieningen Pakket wordt vastgesteld. Daarin zijn alle hulpmiddelen opgenomen die gebruikelijk aan mensen met ALS worden verstrekt. Wanneer die hulpmiddelen worden geïndiceerd vanuit de zorg, kunnen die -zonder herbeoordeling-, veel sneller verstrekt worden, omdat de beoordeling al eerder collectief heeft plaats gevonden. Daarmee beogen we niet alleen te bereiken dat hulpmiddelen sneller beschikbaar zijn, maar dat je in vergelijkbare omstandigheden kunt beschikken over dezelfde hulpmiddelen als die worden geïndiceerd. Nu zijn de woonplaats en de inkoopafspraken van de betreffende gemeente met de Wmo-dealer (en de kortingen die zij krijgen van de leveranciers) ook van grote invloed op de keuze van de hulpmiddelen die worden verstrekt. Niet zelden wegen deze nu zwaarder dan de indicering van de revalidatiezorg en dat vinden we als patiëntenvereniging ongewenst.

VNG

Ook sprak de ALS patiëntenvereniging met Linda Hazenkamp (senior beleidsmedewerker Wmo/AWBZ bij de VNG). “De VNG ondersteunt het ALS-protocol richting haar leden voor zover het in lijn is met de inhoud van de VNG-convenanten. Belangrijkste afwijking is dat het ALS-protocol er van uit gaat dat gemeenten de indiceringen van de revalidatiezorg zonder meer exact overnemen. Dit is voor gemeenten een moeilijk punt, waarbij het wel weer behulpzaam is dat dit alleen geldt voor de hulpmiddelen die zijn opgenomen in het ALS-zorgpakket en niet zondermeer voor alle indiceringen. Het Integraal Voorzieningen Pakket zorgt ervoor dat gemeenten bij het maken van de inkoopafspraken al rekening kunnen houden met de hulpmiddelen die aan de orde kunnen komen bij ALS.”

Pilot

De volgende stap is dat we met Revalidatie Friesland en zoveel mogelijk Friese gemeenten een pilot met het protocol uitwerken en deze uitvoeren. De informatie die dat oplevert wordt gebruikt voor de landelijke implementatie. Vanaf nu kunnen mensen met ALS/PSMA/PLS hun gemeente wijzen op het protocol. Het is verstuurd aan de gemeenteraad en de wethouder Sociaal Domein.

Draag bij aan een oplossing tegen ALS

Meld je nu gratis aan als lid